70. výročie HNsP

pridané: , kategória: ❮ Aktuality - archív

 18. 05. 2018 si Hornooravská nemocnica s poliklinikou pripomína 70. výročie uvedenia do prevádzky.
Vybudovanie nemocnice v Trstenej sa stalo historickým medzníkom v zdravotníckych pomeroch obyvateľov Hornej Oravy. Nové zdravotnícke zariadenie dostalo úradný názov Štátna nemocnica v Trstenej.

Počas 70 rokov trvania Nemocnica v Trstenej prešla viacerými zmenami.
V začiatkoch mala nemocnica spolu 71 zamestnancov, bola postavená pre 120 lôžok rozdelených na dva primariáty: interno – infekčný a chirurgicko – pôrodnícky.
V súčasnosti nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť na 9 lôžkových oddeleniach (272 lôžok), 3 stacionároch, 4 SVaLZ -ových oddeleniach, 28 špecializovaných ambulanciách, 3 ambulanciách LSPP (pre dospelých, deti, stomatologická), 1 stanica ZZS.

Nemocnica prijímala aj zmeny, ktoré vyplynuli z administratívnych rozhodnutí zvonku. Po reorganizácii štátnej správy sa na určitý čas stáva súčasťou OÚNZ Dolný Kubín, od 1. januára 2003 prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Vývoj za 70 rokov existencie nemocnice dokazuje, že nemocnica úspešne zvláda a je schopná plniť si svoje poslanie, poskytovať plnohodnotnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Nemocnica prináša svojím pacientom, a to nielen obyvateľom Hornej Oravy, ale v niektorých oblastiach, napr. v gynekológii aj v rámci celého Slovenska a v prípade požiadavky aj zahraničným návštevníkom zdravotnú starostlivosť a novú dôstojnosť ľudského života.
Zároveň možno konštatovať, že celých 70 rokov, aj keď mnohokrát nie jednoduchých, je potvrdením nielen správnosti rozhodnutia vybudovať nemocnicu na Hornej Orave v Trstenej ale aj dôkazom opodstatnenosti jej existencie.

Veríme, že nemocnica sa bude naďalej rozvíjať a v nasledujúcich rokoch budú prijímané také legislatívne rozhodnutia, ktoré vytvoria priaznivý a primeraný priestor pre jej ďalšiu existenciu, aby bola schopná plniť svoje poslanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v plnej kvalite a k spokojnosti pacientov i zamestnancov.

V súčasnosti je ekonomická situácia nemocnice dlhodobo priaznivá, hospodárenie vykazuje pozitívny výsledok a naďalej bude prijímať opatrenia, ktoré vytvoria primerané podmienky pre ďalší pozitívny rozvoj nemocnice. Ďalšou úlohou nemocnice je stabilizovať zdravotnícky personál, je otvorená prijímaniu všetkých absolventov, hlavne pochádzajúcich z Oravy, v ktorých vidíme perspektívu a budúcnosť tejto nemocnice.

Propagácia, naši partneri