Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená

pridané: , kategória: ❮ Aktuality - archív

24.11.2017

 HNsP Trstená predložila projekt s názvom: Modernizácia infraštruktúry HNsP Trstená na získanie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v súlade s požiadavkami výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20.
Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva zo dňa 07.11.2017 o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok nám bol projekt schválený.

Celkové náklady projektu sú vo výške 3 689 626,18 EUR. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EU a ŠR je 3 505 144,87 EUR.

Aktivity projektu:
Aktivity projektu sú zamerané na prístavbu gynekologického a pôrodníckeho oddelenia HNsP Trstená a obstaranie potrebného vybavenia pre jeho plnú funkčnosť.

Prístavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia:
Táto aktivita predstavuje prístavbu stavebného objektu k súčasnému gynekologickému a pôrodníckemu oddeleniu. Prístavba je samostatným funkčným celkom. Opatrenia boli navrhnuté tak, aby budova prístavby na základe globálneho ukazovateľa bola zaradená v zmysle projektového energetického hodnotenia do energetickej triedy „Al".
Stavebné úpravy sa plánujú bez narušenia prevádzky nemocnice.
Projekt v maximálnej miere zohľadňuje komplexné stavebno-technické riešenie, ktoré vychádza zo súčasného stavu a rieši ucelene modernizácia GPO. Pričom výstupom bude samostatný plne funkčný celok prístavby GPO v súlade so schváleným transformačným plánom (TP) nemocnice. Táto aktivita zlepší súčasné priestorové kapacity gynekologického oddelenia a tým vieme zvýšiť objem operačných výkonov a pohodlie pacientok. Na pôrodníckom oddelení zabezpečíme spoločný pobyt novorodenca a mamičky. Zabezpečením JIS zvýšime kvalitu týchto služieb.

Pri ukončovaní fyzických prác na prístavbe bude možné začať s nadväzujúcou realizáciou aktivít

  • Zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia
  • Dodávka zdravotníckej techniky.

Po realizácii prístavby bude inštalované potrebné vybavenie ako aj IKT (informačné a komunikačné technológie) a tiež zdravotnícka technika a prístroje.
Prístrojové vybavenie jednotlivých miestností je navrhnuté v súlade s Výnosom MZ SR č. 09812/2008 z 10. septembra 2008, ako aj v súlade s koncepciou jednotlivých medicínskych odborov.
Aktivity dotýkajúce sa vybavenia boli zvolené práve s ohľadom na to, že časť vybraného vybavenia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania akútnej ústavnej starostlivosti.

Po realizácii projektu zabezpečíme vyššiu kvalitu a produktivitu našich poskytovaných zdravotníckych služieb.

 

 

 

Propagácia, naši partneri