Zoznam výkonov,služieb a cenník

Trstená od 1.3.2017

 

 

Zoznam zdravotných výkonov neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých je požadovaná úhrada

 

 


FYZIATRICKO – REHABILITAČNÉ ODDELENIE

Poplatky za výkony poskytované na žiadosť pacienta nad rámec úhrad hradených zdravotnou poisťovňou

procedúra

 

trvanie (min.)

  cena

bankovanie

chrbát

20

4,-      €

lymfodrenáž

jedna horná končatina

45

8,-      €

reflexná masáž

chodidlá

20

3,-      €

klasická masáž

jedna časť

10

3,50   €

klasická masáž

chrbát + šija

20

7,-      €

vírivý kúpeľ

celotelový

20

7,-      €

kinesiotaping

nadštandartná služba

 

2,- € *)

*) príplatok k cene procedúry: 0,02 EUR/cm pásky

 

HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNE ODDELENIE 

Poplatok za odber krvi a vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť pacienta nad rámec úhrad hradených ZP
Cena

Odber krvi do skúmavky

3,- €

Vyšetrenie krvnej skupiny

20,- €

 

LOŽKOVÉ ODDELENIA

Úhrada za stravu sprievodnej osoby v ústavnej starostlivosti  

Cena

Poplatok za celodennú stravu sprievodnej osoby
(raňajky 1,- EUR, obed 3,- EUR, večera 3,- EUR)

         7,-

 

INTERNÉ  ODDELENIE

Úhrada za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti na základe písomnej žiadosti pacienta (§44 odst. 4 zákona 577/2004 Z.z.)

Cena

Príplatok za jednoposteľovú izbu s nadštandardným vybavením (TV, chladnička, rozhlas, samostatné sociálne zariadenie

 

8,- € / noc

  

DETSKÉ  ODDELENIE

Úhrada za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti na základe písomnej žiadosti pacienta (§44 odst. 4 zákona 577/2004 Z.z.)

Cena

Príplatok za jednoposteľovú izbu s nadštandardným vybavením (TV, chladnička, rozhlas, samostatné sociálne zariadenie

 

7,- € / noc

 

 

Úhrada za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti

Cena

Pobyt pre sprievodnú osobu na štandardnej izbe

5,- € / noc

Pobyt pre sprievodnú osobu dieťaťa nad 3 roky veku dieťaťa

5,- € / noc

 

GYNEKOLOGICKO-PôRODNÍCKE  ODDELENIE

Poplatky za výkony poskytované na žiadosť pacienta nad rámec úhrad hradených zdravotnou poisťovňou

Cena

Poplatok za pôrod pri použití epidurálneho setu podanie setu (tzv. bezbolestný pôrod)

 

40,- €

Inhalačná aplikácia liečiva – pôrodná analgézia

  1,- € / 1 min

 

 

Úhrada za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti na základe písomnej žiadosti pacienta (§44 odst. 4 zákona 577/2004 Z.z.)

Cena

Príplatok za izbu s nadštandardným vybavením (TV, chladnička ,rozhlas, samostatné soc. zariadenie) – v jednoposteľovej izbe

 

  8,- € / noc

- v trojposteľovej izbe

  4,- € / noc

Príplatok za izbu s nadštandardným vybavením (TV, chladnička rozhlas, spoločné sociálne zariadenie

 

  4,- € / noc

 

Úhrada za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti

Cena

Poplatok za prítomnosť otca pri pôrode     

24,- €   ** )

 

NOVORODENECKÉ  ODDELENIE

Poplatky za výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie poskytované na žiadosť pacienta nad rámec úhrad hradených zdravotnou poisťovňou

Cena

Poplatok za prepichovanie uší a navlečenie náušníc novorodencom

3,60 € / 1 ucho  **)

 

CHIRURGICKÉ  ODDELENIE

Úhrada za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti na základe písomnej  žiadosti pacienta (§44 odst. 4 zákona 577/2004 Z.z.)

Cena

Príplatok za jednoposteľovú izbu s nadštandardným vybavením (TV, chladnička, rozhlas, samostatné sociálne zariadenie)

 

8,- € / noc

 

PALIATÍVNE  ODDELENIE

Úhrada za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti

Cena

Poplatok za prístelku pre rodinného príslušníka   

3,60 € **)

 

 

JZS ORL

Poplatky za výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie poskytované na žiadosť pacienta nad rámec úhrad hradených zdravot. poisťovňou

Cena

Aurikuloplastika (lokálna anestéza) – 1 ucho

120,-€         **)

Aurikuloplastika (celková anestéza) – 1 ucho

276,-€         **)

Aurikuloplastika (celková anestéza) – 2 uši

444,-€         **)

Aurikuloplastika – pobyt na lôžku

2,40 € **)

 

 

Úhrada za pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti

Cena

Poplatok za sprievodnú osobu dieťaťa nad 3 roky veku dieťaťa

5,- €  / noc

 

AMBULANCIE

Vyšetrenie na vodičský preukaz a iné administratívne účely

Cena

Vyšetrenie za účelom vydania potvrdenia o zdravotnom stave, ktoré je vykonávané za iným účelom ako liečebným (vodičský preukaz, zbrojný preukaz, komerčná poisťovňa ap.)

18,- €    **)

 

**) ceny sú v zmysle Metodického pokynu Finančného riaditeľstva SR k uplatneniu § 29 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle judikatury Súdneho dvora EU – uvedené služby zdravotnej starostlivosti nesúvisia priamo s ochranou ľudského zdravia vrátane jeho udržania a obnovenia.

 

Poplatok pri návšteve LSPP a CHPS

1,99  € / pacient

 

DOPRAVA

Cena za dopravu sa stanoví ako súčin ceny za 1 km jazdy a celkového počtu kilometrov

 

Typ dopravy

cena za 1 km jazdy v EUR

 

x

pacienti poistení v členskom štáte EÚ

nepoistení pacienti z členských štátov EÚ

pacienti nepochádzajúci z členských štátov EÚ

 

DZS

0,43

0,50

0,56

 

RZP

0,79

0,79

3,21

 

LSPP

0,49

0,50

0,56

 

 

 

Cenník zdravotných výkonov v HNsP Trstená za ošetrenie pacientov - samoplatcov, pacientov poistených v členskom štáte EÚ a pacientov nepochádzajúcich z členského štátu EÚ   

Neoddeliteľnou súčasťou cenníka je zoznam zdravotných výkonov, ktoré poskytuje HNsP Trstená.
 

Ceny za ambulantné výkony a výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (RDG, HTO, FRO, OKB)

Cena za jednotlivý výkon sa stanoví ako súčin ceny za 1 bod a počtu bodov daného výkonu

 

Typ výkonu

cena za bod v EUR

x

pacienti poistení v členskom štáte EÚ

nepoistení pacienti z členských štátov EÚ (vrátane SR)

pacienti nepochádzajúci z členských štátov EÚ

ŠAS

0,022

0,032862

0,066388

RDG, FRO

0,007303

0,032862

0,066388

SVaLZ - OKB

0,005975

0,032862

0,066388

SVaLZ - HTO

0,006141

0,032862

0,066388

SVaLZ - CT

0,004114

0,032862

0,066388

Cena za bezsnímkovú archiváciu PACS RDG, CT

0,93

0,93

1,-

Ústavná pohotovostná služba

0,023734

0,032862

0,066388

LSPP dospelí, deti, dorast

0,019916

0,032862

0,066388

LSPP stomatologická

0,029875

0,032862

0,066388

 

 

Ceny za zdravotné výkony pri hospitalizácii na  lôžkovom oddelení

Cena za výkony na lôžkových odd. je stanovená cenou za ukončenú hospital.(UH) /lôžkodeň (LD).

Oddelenie

cena za UH

cena za UH

cena za LD

x

pacienti poistení v členskom štáte EÚ

nepoistení pacienti zo SR a členských štátov EÚ

pacienti nepochádzajúci z členských štátov EÚ

anesteziológie a intenzívnej medicíny

2 757,-    (do   6 dní)

4 757,-    (7 a viac)

3 048,27 (do     2 dní)

4 572,40 (nad   3 dni)

907,-

detské

   581,-

   453,85 (do     2 dní)

   680,77 (nad   3 dni) 

100,-

dlhodobo chorých

     32,- / lôžkodeň
(1 - 10 dní)
     64,- / lôžkodeň
(11 a viac dní)

1 139,49 (do   10 dní)

1 253,44 (nad 11 dní) 

100,-

gynekologicko pôrodnícke

 588,-

   339,77 (do     2 dní)

   509,66 (nad   3 dni) 

100,-

chirurgické

 717,-

   487,53 (do     3 dní)

   650,04 (nad   4 dni)

100,-

interné

 660,-

   509,43 (do     4 dní)

   636,79 (nad   5 dní)

100,-

novorodenecké

 459,-

   446,95 (do     3 dní)

   595,95 (nad   4 dni)

100,-

paliatívne

 733,-

   501,90 (do     4 dní)

   627,37 (nad   5 dní)

100,-

psychiatrické

 1 064,-

1 025,38 (do   15 dní)

1 093,74 (nad 16 dní)

100,-

CPLDZ na ošetr.deň

 40.92,-

39.84.-

100,-

 

 

 

Ceny za výkony STACIONÁRNEJ ZS

Cena je stanovená za jeden ošetrovací deň

 

Stacionár

pacienti poistení v členskom štáte EÚ

nepoistení pacienti zo SR a  členských štátov EÚ

pacienti nepochádzajúci z členských štátov EÚ

ORL, pľúcny, neurologický stacionár

12,22

18,26

18,26

 

Ceny za výkony jednodňovej ZS a OHV

Ceny sú uvedené priamo v zozname zdravotných výkonov.

Ceny za zdravotné výkony poskytnuté RZP

 

 

X

pacienti poistení v členskom štáte EÚ

nepoistení pacienti zo SR a  členských štátov EÚ

pacienti nepochádzajúci z členských štátov EÚ

Cena

44,81

49,79

49,79

 

 

 

 


 

 

 

Naši partneri