Sťažnosti

Postup pri podávaní sťažností upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.

Sťažnosť sa podáva písomne poštou, alebo osobne na sekretariáte riaditeľa. Sťažnosť môže byť podaná i ústne. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa sťažovateľ domáha, musí byť jasne určený predmet sťažnosti. Sťažovateľ môže požiadať, aby bola jeho totožnosť utajená, taktiež je možné podať anonymnú sťažnosť.
Lehota na vybavenie sťažností je v zmysle zákona 60 pracovných dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená, resp. podaná. V prípade, že si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby, lehota na vybavenie sťažnosti sa predĺži o ďalších 30 pracovných dní. Sťažovateľ je povinný spolupracovať s nemocnicou pri prešetrovaní sťažnosti. V prípade, že spoluprácu neposkytne, nemocnica nie je povinná sťažnosť vybaviť.

Voči lekárom, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s HNsP Trstená a.s. je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva.

 

 

Propagácia, naši partneri