Charta práv pacienta

bodky

Charta práv pacientov v Slovenskej republike bola prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 2001 uznesením číslo 326.

Preambula

Zdravie je jednou z najdôležitejších ľudských hodnôt.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia.

Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky.

Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby, ohrozenia chorobou alebo ak je poškodenie zdravia trvalé.

Pod ochranou zdravia treba chápať všeobecne prevenciu a primárnu prevenciu osobitne, ako i predchádzanie poškodenia zdravia.

Obnova zdravia je liečebný proces vrátane rehabilitácie (dlhodobá obnova zdravia).

Jednotlivé práva pacientov v zdravotnej starostlivosti sa zakladajú na práve človeka na ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie a na autonómiu.

Právo na zdravotnú starostlivosť sa definuje ako právo na využívanie výhod zdravotníckeho systému a zdravotníckych služieb, ktoré sú v štáte dostupné.

Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy.

Pri uplatňovaní práv možno pacientov podrobiť iba takým obmedzeniam, ktoré sú v súlade s Deklaráciou ľudských práv.

Právo na zodpovedajúcu kvalitu zdravotnej starostlivosti znamená, že práca zdravotníckych pracovníkov musí byť na vysokej profesionálnej úrovni.

Cieľom zdravotníckej legislatívy je zaručiť, aby právne predpisy odrážali uvedené princípy.

Charta práv pacienta v Slovenskej republike  (PDF 42 KB)

Pacient má právo podať sťažnosť, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v HNsP Trstená.

Sťažnosti

Postup pri podávaní sťažností upravuje zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.

Sťažnosť sa podáva písomne poštou, alebo osobne na sekretariáte riaditeľa. Sťažnosť môže byť podaná i ústne. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa sťažovateľ domáha, musí byť jasne určený predmet sťažnosti. Sťažovateľ môže požiadať, aby bola jeho totožnosť utajená, taktiež je možné podať anonymnú sťažnosť.
Lehota na vybavenie sťažností je v zmysle zákona 60 pracovných dní odo dňa, keď bola sťažnosť doručená, resp. podaná. V prípade, že si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej alebo právnickej osoby, lehota na vybavenie sťažnosti sa predĺži o ďalších 30 pracovných dní. Sťažovateľ je povinný spolupracovať s nemocnicou pri prešetrovaní sťažnosti. V prípade, že spoluprácu neposkytne, nemocnica nie je povinná sťažnosť vybaviť.

Voči lekárom, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s HNsP Trstená a.s. je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva.

Naši partneri