Zákon č.211/2000


Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

 

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o podmienkach, postupe a rozsahu slobodného prístupu k informáciám podľa § 5 HNsP Trstená zverejňuje tieto informácie:

 

 

1.

HNsP Trstená bola zriadená zriaďovacou listinou číslo 1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.6.1991 Ministerstvom zdravotníctva SR v znení zmeny z 11.12.1991 číslo 3909/1991-A ako štátne príspevková organizácia.
Zmena zriaďovacej listiny od 1.1.2003, číslo 2003/01030 zo dňa 10.2.2003, zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

2.

Poslaním nemocnice a predmetom jej činnosti je poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, činnosti dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchrannej zdravotnej služby.

3.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Za HNsP Trstená sú oprávnení konať všetky právne úkony potrebné na splnenie požadovaných pracovných úloh vo všetkých prípadoch, ktoré súvisia s riadeným úsekom činnosti podľa organizačného poriadku námestníci riaditeľa.

4.

Kontakt:

telefón:

043/5307 111

 

043/5307 + príslušná klapka

fax:   

043/5392 449

e-mail:

nsp@nsptrstena.sk

5.

Sídlo:        Mieru 549/16
                 028 01  Trstená

6.

Informácie možno získať podaním žiadosti písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou v pracovných dňoch utorok až piatok v čase od 700 hod. do 1400 hod.
            

KDE:

 

HNsP Trstená, budova hospodársko-technického úseku

I. poschodie - odbor kontroly, sťažností a informácií

 

AKO:

 

Osobne

- na uvedenej adrese

Telefonicky

- 043/5307 406

Faxom

- 043/5392 449

e-mail

nsp@nsptrstena.sk

7.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu HNsP Trstená o odmietnutí požadovanej informácie možno podať v lehote do 15 dní v HNsP Trstená, budova hospodársko-technického úseku II. poschodie – riaditeľ HNsP Trstená od doručenia rozhodnutia alebo márneho  uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti (10 dní).

8.

HNsP Trstená informácie sprístupňuje najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti HNsP Trstená je povinná vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov sa môže predĺžiť lehota najviac o 10 dní.

9.

HNsP Trstená koná v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,  podľa zákona NR SR č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, v zmysle organizačných noriem organizácie, a podľa všeobecne platných predpisov, záväzných pokynov a príkazov zriaďovateľa.

10.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá pokrýva materiálne nálady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácií žiadateľovi.

Úhrada nákladov:

 

€ s DPH

Sk s DPH

disketa 3,25"

0,66

20,-

CD nosič  

1,66

50,-

E-mail 1 impulz 

0,1

3,-

1 kópia A4 

0,08

2,50,-

1 kópia A3

0,13

4,-

Poštovné - 1 dopis

0,86

26,-


 

Propagácia, naši partneri