Informácie o spôsobe zriadenia

bodky

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (ďalej aj ako HNsP Trstená) je v súčasnosti príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľ je Žilinský samosprávny kraj.
Štatutárnym orgánom HNsP Trstená je riaditeľ.

Prehľad zmien zriadenia a formy hospodárenia

Naša nemocnica bola zriadená zriaďovacou listinou vydanou MZ SR pod č.1970/1991-A/VI-2 dňa 14.6.1991 pod názvom Nemocnica s poliklinikou Trstená.
S účinnosťou od 1.4.1996 došlo k zmene zriaďovacej listiny pod č.874/1996-A zo dňa 3.4.1996, ktorá upravuje predmet činnosti: poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním ústavnej lekárne.
Zmenou zriaďovacej listiny č. 96/1900-008 zo dňa 23.10.1996 prešla nemocnica pod zriaďovateľa Krajský úrad Žilina s účinnosťou od 24.7.1996.

S účinnosťou od 1.1.2001 MZSR pod č. 4516/2000A zo dňa 4.12.2000 zmenilo predmet činnosti na: poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej lekárne na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov, činnosť dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchrannej zdravotnej služby.
Zmenou zriaďovacej listiny č. 2003/01030 zo dňa 10.2.2003, účinnou od 1.1.2003 sa stáva zriaďovateľom Žilinský samosprávny kraj.

S účinnosťou od 1.6.2005 došlo k zmene zriaďovacej listiny č.3957/2005/OZ dňa 4.5.2005, ktorá rozšírila predmety činnosti:

  • o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie
  • o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie
  • o špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore všeobecná chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej chirurgie
  • nákup a predaj krvi a krvných derivátov

Zmena zriaďovacej listiny č. 135/2006/OZ zo dňa 5.1.2006 doplnila predmet činnosti o text:

  • Zabezpečuje činnosti pracovísk  jednotiek intenzívnej starostlivosti v odbore chirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria

Na základe rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny zastupiteľstvom ŽSK č. 4652/2008/OZ zo dňa 4.9.2008 sa s účinnosťou od 4.9.2008 pôvodný názov organizácie Nemocnica s poliklinikou Trstená mení na Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená.

Naši partneri