História

bodky

HNsP Trstená je všeobecnou nemocnicou s vlastnou právnou subjektivitou, od 1.1.2003 ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prvotná zriaďovacia listina: č. 1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.06.1991 bola vydaná MZ SR, doplnená listinou č. 2003/01030, zo dňa 10.02.2003, so zmenou zriaďovateľa, ktorú vydal už Žilinský samosprávny kraj. Predmetom činnosti HNsP Trstená je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej a verejnej lekárne, činnosť dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchrannej zdravotnej služby.

Dňa 18. mája 1948 sa na dvore novostavby nemocnice v Trstenej konal slávnostný akt, na ktorom za prítomnosti povereníka pre zdravotníctvo Dr. Bohma a povereníka pre výstavbu Lukačoviča otvorili prvé väčšie zdravotnícke zariadenie na Orave. Odovzdanie novej nemocnice v Trstenej do trvalého užívania bolo úspešným zavŕšením snáh, ktoré sa usilovali odstrániť veľké nedostatky v zdravotníckej starostlivosti na hornej Orave.

Pri rozhodnutí o mieste výstavby sa rozhodlo na základe ministerskej komisie, vedenej inž. Arch. Vladimírom Pojtekom, rodákom zo Štefanova N. Oravou. Roku 1940 príslušné vládne miesta v Bratislave definitívne záležitosť uzavreli s tým, že nemocnice bude stáť v Trstenej na mieste, ktoré určila komisia. Projektový plán bol schválený na odbore V. rezortu verejných prác Ministerstva dopravy a verejných prác v Bratislave 18. novembra 1942. Realizáciou stavby poverili firmu Hlavaj - Palkovič - Uličný z Turčianskeho Sv. Martina. Stavať sa začalo ešte v roku 1942 a za päť rokov - napriek vojnovým udalostiam bol objekt hotový. V decembri roku 1947 dali nemocnicu do skúšobnej prevádzky a o šesť mesiacov neskôr do trvalého užívania. Nové zdravotnícke zariadenie dostalo úradný názov Štátna nemocnica v Trstenej.

Spočiatku mala nemocnica do 120 lôžok, rozdelených na dva primariáty: interno-infekčný a chirurgicko-pôrodnícky. Dovedna mala nemocnica vtedy 71 zamestnancov. V nemocnici pôsobili 4 lekári, stredných zdravotníckych pracovníkov bolo 37, administratívnych 8 a prevádzkových zamestnancov 22. Funkciu duchovného zastával prof. Jozef Tylka, katechéta miestneho gymnázia.Treba zdôrazniť, že nemocnica v Trstenej slúžila pre oba hornooravské okresy, trstenský aj námestovský. Dolnokubínsky okres bol naviazaný na nemocnicu v Ružomberku.

Už roku 1949 začali stavať pavilón pre oddelenie tuberkulózy. V súlade s novou rajonizáciou infekčných oddelení sa roku 1950 ruší infekčný úsek interného oddelenia a na I. poschodí po ňom sa zriaďuje teraz už samostatné detské oddelenie s 30 lôžkami. Na II. poschodí sa osamostatňuje aj gynekologicko-pôrodnícke odd. so 17 lôžkami.

Koncom roku 1951 je v zariadení už 211 lôžok (47 interných, 30 detských, 57 pre tuberkulózu, 17 gyn.-pôrodnických, 50 chirurgických a 10 v liečebni pre alkoholikov). Koncom roka 1951 sa začal proces spájania všetkých zdravotníckych činností v ČSR do ústavov národného zdravia, na základe čoho dňa 2. 1. 1952 vzniká aj v trstenskom okrese Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ) v Trstenej. V tomto období v rámci likvidácie kláštorných komunít boli r. 1953 rádové sestry z ústavu vyvezené do českého pohraničia a nahradené civilnými sestrami, z ktorých veľká časť mala len krátkodobý zdravotnícky kurz. Ateizácia spoločenského života, ktorá v tom čase prebiehala, sa dotkla aj pacientov: kríže z izieb chorých boli odstránené, náboženské úkony u chorých boli dovolené len výnimočne a so zvolením riaditeľa zariadenia, kaplnka nemocnice bola zrušená a premenená na sklad materiálu.

Po postavení pavilónu TBC v roku 1957 sa počet lôžok zvýšil na 240. Zvyšovanie lôžkovej kapacity sa odzrkadlilo v potrebe dobudovať výkonnejšiu kotolňu a postaviť hospodársku budovu, ktorá sa začala realizovať v roku 1959 a dokončila sa v roku 1962, kde bola umiestnená kuchyňa, jedáleň, práčovňa, údržbárske dielne a administratíva.
Pri reorganizácii štátnej správy roku 1960 vzniká jeden okres s politickým a správnym centrom v Dolnom Kubíne (po zlúčení troch doterajších oravských okresov). Podobne sa vytvára aj jeden Okresný ústav národného zdravia v Dolnom Kubíne, z jednotlivých OÚNZ sa stávajú nemocnice s poliklinikou – NsP Dolný Kubín, NsP Námestovo a NsP Trstená. NsP Trstená ako najväčšie zdravotnícke zariadenie v tom čase ostáva dočasne sídlom OÚNZ Dolný Kubín.

Roku 1970 sa skončili stavebné práce, ktorými sa spojili gynekologicko-pôrodnícky pavilón s hlavným.
Roku 1977 sa skončila adaptácia obytnej budovy na lôžkové zariadenie. V tom roku má už nemocnica 294 lôžok (64 interných, 52 detských, 60 na odd. pre tuberkulózu, 33 gyn.-pôrodníckych, 24 na ORL, 61 na chirurgii). V roku 1977 sa skončila i prístavba hematologickej časti hematologicko-transfúzneho oddelenia. Nasledujúceho roku dali do užívania budovy oddelenia klinickej biochémie. Na prízemí tejto budovy umiestnilo zubné oddelenie (nelôžkové).

V „roku dieťaťa“ 1979 v priestoroch po biochemickom laboratóriu v hlavnej budove otvorili novorodenecké odd. s 30 lôžkami. Tri roky na to (1982) bola ukončený detský pavilón. V budove umiestnili nielen detské oddelenie so 60 lôžkami na dvoch poschodiach, ale na prízemí aj rad odborných ambulancií pre deti i dospelých.
V roku 1983 sa pri detskom odd. dokončuje vlastné röntgenové pracovisko s moderným zariadením. V tú dobu má nemocnica 374 lôžok - 30 novorodeneckých, 68 interných, 60 detských, 60 pre tuberkulózu a respiračné choroby, 60 gyn.-pôrodníckych, 64 chirurgických, 32 na krčnom oddelení).

V roku 1980 sa zriaďuje nelôžkové oddelenie - anesteziologicko - resuscitačné. K jestvujúcim spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám pribudlo v roku 1979 röntgenové oddelenie.

 Koncom 60. rokov bol upravený vstupný areál nemocnice: bola postavená nová vrátnica s príslušenstvom (priestory pre LSPP, dispečing, snímač zo štítu) a neskôr rad garáží pre sanitné autá s autodielňou. Roku 1981 bol tento súvislý pás prízemných stavieb doplnený ďalšími garážami a energoblokom.

Rok 1989 je začiatkom sociálno-politických, štátoprávnych a hospodárskych zmien, ktoré významne poznamenali aj zdravotníctvo. V roku 1991 OÚNZ Dolný Kubín ako organizácia zaniká a existujúce NsP (Dolný Kubín, Trstená, Námestovo) sa osamostatňujú. V máji 1991 sa dokončuje rekonštrukcia a prístavba kuchyne a jedálne pre zamestnancov a objekt sa dáva 21. mája do užívania.

V rokoch 1992 - 93 prebieha rekonštrukcia kanalizačnej siete v areáli nemocnice a skládky uhlia a v roku 1993 sa robí generálna oprava strechy hlavného pavilónu. Na rozhraní rokov 1994 -95 sa zavádza plynové vykurovanie nemocničného komplexu. V roku 1995 postavili na južnom dvore kyslíkovú stanicu. Ešte v roku 1988 sa naplno rozbehli stavebné práce na novom pavilóne oddelenia TaRCH, ktorý bol daný do užívania 22. 12. 1995 s kapacitou 54 lôžok, čím sa podstatne zvýšila úroveň liečby TBC.

Od 1. 7. 1994 Ministerstvo zdravotníctva svojim rozhodnutím znížilo stav lôžok v nemocnici v Trstenej na 310. Na konci roka 1995 majú jednotlivé oddelenia tento počet postelí: interné 50, detské 40, chirurgia 50, gyn.-pôrodnícke 60, novorodenecké 30, ORL 32, TaRCH 48. V dôsledku nového územno-správneho členenia SR sa spádová oblasť nemocnie dostáva v roku 1996 do novovytvoreného okresu Tvrdošín. NsP Trstená je jeho jediným lôžkovým zariadením. Po rekonštrukcii pôvodného pavilónu TaRCH vzniká v roku 1997 psychiatrické oddelenie s CPLDZ s celkovou kapacitou 40 lôžok. V septembri 1997 začali stavať novú práčovňu na mieste niekdajšej betónovej skládke uhlia pri hospodárskej budove. K vybaveniu NsP patrí aj 15 sanitiek.

Vo februári 1998 bolo otvorené 4 lôžkové anesteziologicko- resuscitačné oddelenie v provizórnych priestoroch na JIS chirurgického oddelenia. V októbri 2000 je začiatok prístavby a rekonštrukcie ARO, v ktorom bude anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, výťah pre ORL a gyn.-pôrodnícke oddelenie a druhý výťah pre interné a chirurgiu a spojovacia chodba v podkroví doliečovacieho oddelenia. Nemocnica v Trstenej stabilizuje v počte lôžok, v rozsahu zdravotnej starostlivosti a poskytuje aj služby v urgentnej starostlivosti. V priebehu ostatných rokov v HNsP Trstená vznikajú špecializované ambulancie, oddelenie dlhodobo chorých a paliatívne oddelenie. V polyfunkčnej budove je od roku 2001, po ukončení prác, ústavná práčovňa, nemocničná lekáreň, administratíva, knižnica, údržbárske dielne a kompletné fyzioterapeuticko-rehabilitačné nelôžkové oddelenie.

V roku 2000 dochádza k transformácii lôžok. Od 1. 7. 2000 sa otvára doliečovacie oddelenie s 20 lôžkami transformovaním jestvujúceho fondu. K 1. 12. 2000 disponuje nemocnica 332 lôžkami v členení: chirurgia 48, interné 40, gyn.-pôrodnícke 55, novorodenecké 22, psychiatria 40, detské 33, ARO 4, TaRCH 46, doliečovacie 20, ORL 24, s počtom 501 zamestnancov, z toho 57 lekárov a 268 SZP.

V roku 2011 počet lôžok poklesol zrušením oddelení ORL a TaRCH na súčasných 272 lôžok. Zrušené lôžka HNsP Trstená pretransformovala do jednodňovej a stacionárnej starostlivosti. So zámerom rozšíriť rozsah a komfort služieb poskytovaných pacientom dochádza v roku 2014 k vybudovaniu verejnej lekárne.

V súčasnosti je poskytovaná zdravotná starostlivosť v odborných oddeleniach s 272 lôžkami, 28 ambulanciách a 3 stacionároch.

Naši partneri