Poskytovanie informácií

bodky

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená (ďalej ako HNsP Trstená), IČO: 00634891 je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Poskytovanie informácií sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou č. N10-7.5.4-04/22.

 

Žiadosť o poskytnutie informácií je možné podať:

- písomne na adrese:  HNsP Trstená

                                        Ul. Mieru 549/16

                                        028 01 Trstená

- osobne - ústne na sekretariáte riaditeľa HNsP Trstená v pracovné dni od 7:00 do 14:30 hod.

- elektronickou poštou na adrese: nsp@nsptrstena.sk

- faxom na čísle 043 5392 449

Na uvedených kontaktoch je možné podať aj návrhy, podnety, alebo iné podania.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Na žiadosť žiadateľa HNsP Trstená písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady nákladov spojených so sprístupnením informácii.

Žiadosti sa vybavujú v súlade so zákonom o slobode informácií v lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, ak tento zákon neupravuje inak. Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona o slobode informácií) je možné lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný najneskôr pred uplynutím lehoty na sprístupnenie informácií.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu HNsP Trstená o odmietnutí požadovanej informácie možno podať písomné odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na adresu HNsP Trstená, Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená. Doručené odvolanie HNsP Trstená postúpi komisii menovanej k predmetu odvolania, ktorá zabezpečí jej prerokovanie a táto predloží riaditeľovi HNsP Trstená návrh na riešenie problému. Ak komisia neodporučí riešenie musí vo veci rozhodnúť nadriadený orgán v zmysle § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií. Z odvolania musí byť zrejmé kto odvolanie podáva, voči ktorému rozhodnutiu smeruje a čo sa navrhuje.

Prehľad niektorých predpisov upravujúcich postup HNsP Trstená pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o slobode informácií:

  • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Opatrenia ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naši partneri