Postup pri podávaní sťažností

bodky

Postup pri podávaní sťažností sa riadi zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a internou smernicou č. S 00-8.5.1-01/22

1. Sťažnosť je možné podať písomne poštou na adrese:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Mieru 549/16
028 01 Trstená

osobne na sekretariáte riaditeľa, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom príp. prostredníctvom webu (www.nsptrstena.sk), ktorú sťažovateľ musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť vlastnoručným podpisom.

2. Ak sa sťažovateľ dostaví do HNsP Trstená osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec HNsP Trstená sťažovateľa príjme a umožní mu, aby si sťažnosť v listinnej (písomnej) forme vyhotovil.

3. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

4. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

5. Sťažnosť môže podať len osoba, ktorej sa sťažnosť týka. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

6. V prípade, že sťažnosť nie je zrozumiteľná alebo neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, HNsP Trstená je oprávnená písomne vyzvať sťažovateľa na doplnenie informácii a spoluprácu. Lehota na poskytnutie spolupráce je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi. Pokiaľ sťažovateľ spoluprácu neposkytne, HNsP Trstená sťažnosť odloží bez prešetrenia.

7. Sťažnosti sa vybavujú v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. a pravidlami uvedenými v internom predpise č. S 00-8.5.1-01/22 v lehote 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažností alebo odo dňa odstránenia nedostatkov sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty HNsP Trstená oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

8. Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti je sťažovateľovi zaslané písomne.

9.HNsP Trstená sťažnosť odloží bez prešetrenia, ak:
a/ neobsahuje zákonom stanovené náležitosti (meno, priezvisko, adresa, podpis sťažovateľa),
b/ je nečitateľná, nezrozumiteľná, resp. z nej nie je zrejmé, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha,
c/ zistí, že v danej veci konal alebo koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
d/ sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,
e/ od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než 5 rokov,
f/ ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6 zákona,
g/ ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona,
h/ ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5 zákona,
i/ sťažnosť bola HNsP Trstená zaslaná len na vedomie,
i/ sťažovateľ neposkytol spoluprácu v zákonom stanovenej lehote,
j/ sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2 zákona,
k/ sťažovateľ vezme sťažnosť späť pred jej vybavením alebo písomne oznámi, že na jej vybavení netrvá.

10. Voči neštátnym lekárom, ktorí nemajú pracovnoprávny vzťah s HNsP Trstená je potrebné sa so sťažnosťou obrátiť na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva.

Naši partneri