Sociálna služba

bodky

Sociálna služba v zdravotníctve je súčasťou komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o človeka, vychádza z chápania zdravia ako stavu úplnej telesnej, duševnej a sociálnej jednoty. Sleduje a v spolupráci s ďalšími odbornými pracovníkmi v zdravotníctve pomáha riešiť narušené vzťahy a situácie, ktoré vznikli v živote človeka ako dôsledok choroby, chorobných prejavov, úrazu, škodlivých návykov, invalidity a staroby, prameniace zo sťažených sociálnych pomerov.
Cieľom sociálnej služby v zdravotníctve je zlepšiť životnú situáciu ľudí, ktorí sami, bez pomoci spoločnosti, nie sú schopní si ju riešiť.

Úlohy a činnosti sociálnej sestry:

 • spolupôsobiť pri zabezpečení komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov v zdravotníckom zariadení
 • poskytovať odborné rady z oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia
 • spolupracovať s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi /lekári, sestry, rehabilitační pracovníci/
 • spolupracovať s rodinnými príslušníkmi, sociálnymi pracovníkmi, sociálnymi kurátormi
 • spolupracovať s ÚPSVaR, VÚC, obecnými úradmi
 • spolupracovať s privátnymi lekármi, ADOS
 • poskytovať sociálne služby osobám nachádzajúcim sa v zdravotníckom zariadení, ktoré sú jej hlásené, ktoré sama vyhľadáva, alebo ktoré o pomoc požiadajú sami
 • sprostredkúva a navrhuje opatrovateľskú službu
 • zastupuje v prípade poverenia a podľa potreby pacienta na úradoch, súdoch...
 • pomáha pri umiestňovaní do sociálnych zariadení /domov sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov.../
 • získava rodinných príslušníkov, spolupracovníkov a najbližšie okolie chorého pre spoluprácu, aktívnu pomoc pri riešení sociálnych problémov chorého a pre spoluprácu pri jeho sociálnej integrácii.

Sociálna sestra: Mgr. Jaroslava Kolejáková

Telefón: 043 5307 353

Mail: kolejakova.jaroslava@nsptrstena.sk

Naši partneri