Oddelenie klinickej biochémie (OKB)

bodky

Zdravotnícke pracoviská

   
Miesto výkonu HNsP Trstená
Primár    Ing. Irena Scholtzová
Vedúci laborant Mgr. Katarína Rusnáková
Telefón    043 5307 288
E-mail    okb@nsptrstena.sk
  scholtzova.irena@nsptrstena.sk
  rusnakova.katarina@nsptrstena.sk

Biochemické laboratórium pracovalo v HNsP Trstená už na začiatku 50. rokov ako súčasť interného oddelenia. Ako samostatné oddelenie funguje od roku 1978.

V súčasnej dobe sa na oddelení klinickej biochémie vyšetrujú základné,špeciálne biochemické, serologické a imunologické  vyšetrenia v  biologickom materiály: krv, plazma, sérum, moč, stolica, likvor a výpotky pre pacientov hospitalizovaných v HNsP Trstená a podľa záujmu lekárov aj pre pacientov z privátnych ambulancií. Laboratórium zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú prevádzku 7 dní v týždni. Zvoz biologického materiálu z privátnych ambulancií sa zabezpečuje prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby HNsP Trstená. V súčasnej dobe je laboratórium vybavené modernou prístrojovou technikou, ktorá je priamo napojená na PC. Dátové výsledky laboratória z LISu (laboratórneho informačného systému - OpenLIMS firmy STAPRO) sú dostupné nielen pre všetkých užívateľov NIS (nemocničný informačný systém), ale aj elektronicky pre privátne ambulancie cez internet zabezpečenou formou.

Od apríla 2017 sa začali vyšetrovať základné serologické vyšetrenia (CMV, EBV, Chlamydie trach., Chlamydie pneum., Mykoplazmy pneum., Toxoplazma gondii , Borrelie burgdorf., a v rámci autoimunitného ochorenia - celiakia - deamidovaný gliadin a tkanivovú transglutaminázu).

Od marca 2021 sú dostupné predoperačné vyšetrenia a to HBsAg (povrchový antigén hepatitídy B), HCV (anti-HCV), HIV (Ab/Ag), syfilis (anti-T. pallidum IgM+IgG). Tieto vyšetrenia sa vykonávajú jedenkrát za týždeň a to v piatok.

Biologický materiál (sérum, zbieraný moč) je skladovaný 48 hod. (2 dni) od odberu a doručenia vzorky do laboratória. Z tohto dôvodu je možnosť dodatočne doordinovať vyšetrenia, ktoré sú stabilné pre telpote 2 - 8 st. C.

Kvalita práce presnosť, správnosť vyšetrovaných metód a tým aj spoľahlivosť laboratórnych výsledkov sa zaisťuje denným vykonávaním internej (vnútornej) kontroly kvality pomocou certifikovaného materiálu a kontrolnými cyklami externej kontroly kvality systému firmy SEKK s.r.o. Pardubice a RIQAS RANDOX. Získané osvedčenia a certifikáty z externej kontroly kvality sú k dispozícii na oddelení. 95% výsledkov indikovaných laboratórnych vyšetrení je dostupných v deň odberu, okrem elektroforetických vyšetrení a ELISA testov (EBV, Chlamydie trach., Chlamydie pneum., Mykoplazmy pneum., Borrelie burgdorf.) , ktoré sa vykonávajú 1x týždenne. Statimové vyšetrenia sú dostupné maximálne do 1-1,5 hodiny od prijatia biologického materiálu na oddelenie.

Vyšetrenie protilátok COVID-19 dostupné pre samoplatcov (cena 15,- EUR). Frekvencia vyšetrenia 1x za týždeň (streda). Odber biologického materiálu (krvi) v laboratóriu - možnosť objednať sa telefonicky. Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Mladistvých od 15 rokov len v sprievode zákonného zástupcu. Výsledky je možné zaslať e-mailom, alebo ich osobne vyzvihnúť v laboratóriu.

Všetky vyšetrenia sú dostupné aj ako platené pre samoplatcu.

Prístrojové vybavenie:

1 biochemický analyzátor AU 480 BECKMAN-COULTER
1 biochemický analyzátor DxC 700 AU BECKMAN-COULTER
2 imunochemické analyzátory cobas e 411 ROCHE
1 glukózový analyzátor SuperGL2 EUROLAB LAMBDA
1 analyzátor na stanovenie acidobazickej rovnováhy  ABL 800 FLEX RADIOMETER
2 mikroskopy z toho 1 s fázovým kontrastom
1 močový analýzátor iQ200 ELITE, BECKMAN-COULTER
1 imunochemický analyzátor MINIVIDAS BIOMERIEUX
1 imunochemický analyzátor CHORUS TRIO BIOVENDOR
1 ELISA automat DYNEX DS2

Naši partneri