OZ Zdravie pre ľudí, 2% z Vašich daní

bodky

Zamestnanci, priatelia a podporovatelia HNsP Trstená majú možnosť darovať 2% podielu zo zaplatenej dane z príjmu za kalendárny rok prostredníctvom Občianskeho združenia Zdravie pre ľudí.
Príspevky sú použité na nákup zdravotníckej techniky pre lôžkové a SVLZ oddelenia HNsP Trstená, čím sa zlepšila dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb pre pacientov zo spádovej oblasti našej nemocnice.

Uvedenú pomoc vo výške 2% z dane je možné poukázať pre HNsP Trstená cez prijímateľa:
Občianske združenie ZDRAVIE PRE ĽUDÍ
Ul.Mieru 549/16
028 13  Trstená
IČO: 37814893

Občianske združenie „Zdravie pre ľudí" Trstená

vzniklo v roku 2002. Toto združenie je založené na podporu a pomoc pri obstarávaní a modernizácii zdravotníckej prístrojovej techniky a na pomoc pri zavádzaní nových liečebných metód, ktorými chceme prispieť k záchrane a skvalitneniu zdravia a života pacientov Hornooravskej nemocnice a poliklinikou v Trstenej.  Členovia občianskeho združenia pracujú na báze dobrovoľnosti, za svoju činnosť nepoberajú žiadne odmeny. Darovaním 2% z dane môžete i vy pomôcť realizovať projekty pre jednotlivé oddelenia. Získané finančné prostriedky používame hlavne na podporu zdravia  pacientov HNsP Trstená, o čom sa môžete presvedčiť na web stránke HNsP Trstená, v časti Zrealizované projekty, kde sú všetky informácie zverejňované.

Projekty realizované v spolupráci s inými subjektami v roku 2023

 

VČASNÁ DIAGNOSTIKA - záchrana života

Pod týmto názvom realizovalo OZ - Zdravie pre ľudí, ktoré je hlavným partnerom HNSP Trstená. Finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vo výške 10 000 Eur, ktoré naše občianske združenie použilo na nákup Monitora hemodynamiky s príslušenstvom.

Realizáciou projektu je snaha o včasnú diagnostiku, monitoring a pomoc pacientom, ktorí sa ocitnú v kritickom a život ohrozujúcom stave oddelenia OAIM (oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny) v HNsP Trstená. Projekt bol realizovaný aktivitou: Zvyšovanie úrovne diagnostických postupov neinvazívnym monitoringom hemodynamiky. 
Cieľom projektu je poskytovanie kvalitnej a včasnej zdravotnej starostlivosti ľudom, ktorí sa ocitnú v ohrození života.

Tento projekt: VČASNÁ DIAGNOSTIKA - záchrana života sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Práca ako liečba závislostí a duševných porúch

Projekt realizovalo OZ - Zdravie pre ľudí s podporou Nadácie Pontis, ktorého cieľovou skupinou boli pacienti psychiatrického oddelenia v HNsP Trstená. Pomocou Ergoterapie a Arteterapie u pacientov podporuje rozvoj telesných a psychických funkcií, začlenenie do komunity a spoločnosti. Projekt nadväzuje na podporu z roku 2021, ktorá vybavila pracovnú (stolársku) dielnu a následne zabezpečí dostatok pracovného materiálu pre ručné práce, prácu s drevom, vlnou, hlinou, keramikou, textilom, papierom či inými materiálmi pre kreatívnu a výtvarnú činnosť realizovanú pacientmi počas dlhých mesiacov intenzívnej liečby.

Ciele projektu:

 • Liečba pacientov psychiatrického oddelenia HNsP Trstená pomocou Ergoterapie - pracovnej terapie, zabezpečenie materiálu na realizáciu terapie.
 • Pomocou pracovnej terapie zapojiť hospitalizovaných pacientov do bežného praktického života.
 • Výrobou kreatívnych a praktických predmetov podporiť komunitu nemocnice, rodiny,  regiónu.
 • Pomocou cielenej terapie vyplnenie času dlhej liečby, ktorú strávia pacienti v nemocničnom prostredí.

Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.

 

Komunitný priestor pre ťažko chorých pacientov v HNsP Trstená

OZ - ZDRAVIE PRE ĽUDÍ s podporou ŽSK týmto projektom pomohli vytvoriť komunitný priestor pre pacientov hospitalizovaných na oddelení dlhodobo chorých a paliatívy v HNsP Trstená. Tak ako pre pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na oddeleniach aj pre ich príbuzných je veľmi psychicky náročné prijať, že ich blízka osoba trpí chronicky nevyliečiteľnou, pokročilou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním a trávia dlhé obdobie odlúčení v nemocničnom prostredí. Preto sme sa snažili projektom vytvoriť príjemné miesto pre pacientov a taktiež pre príbuzných hospitalizovaných pacientov na týchto oddeleniach, kde nájdu priestor, v ktorom môžu odbúrať napätie a stres v súkromí s knihou alebo hudbou, či tráviť čas spolu s ostatnými pacientmi a ich príbuznými a spoločne zdieľať podporu a výmenu skúsenosti ohľadne starostlivosti o ťažko chorého.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

 

Projekty realizované v spolupráci s inými subjektami v roku 2022

Spoločne bojujeme o život

Pod týmto názvom sa uskutočnil projekt ktoré podalo OZ – Zdravie pre ľudí, ktoré je hlavným partnerom HNSP Trstená. Hlavným cieľom projektu je ochrana a podpora zdravia detí na detskom a novorodeneckom oddelení. Finančné prostriedky z poskytnutej dotácie  vo výške 11 400 Eur naše občianske združenie  použilo na nákup  terapeutického ventilačného systému - prístroja Vapotherm Precision Flow a medicínskeho kompresora.
Tieto prístroje detským pacientom veľmi chýbajú a slúžia na podpornú terapiu kyslíkom na novorodeneckom a detskom oddelení v nemocničnom zariadení v Trstenej. Vzhľadom na stúpajúci počet respiračných ochorení a pozitivity Covid 19 u detí a novorodencov je zakúpenie tohto prístroja veľmi potrebné ba priam žiaduce. Chrániť najmenších od narodenia je poslaním každého lekára. Čas ktorý strávi pacient mimo svojej rodiny a domova je pre všetkých zúčastnených veľmi ťažký a náročný.

Tento projekt: Spoločne bojujeme o život sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nádácie SPP.

https://www.nadaciaspp.sk/projekty/spolocne-bojujeme-o-zivot/

Zrealizované projekty v HNsP Trstená

Od roku 2011 sme postupne prispeli na zakúpenie:

 • Transportného pulzného oxymetra pre novorodenecké oddelenie v sume 1400,-€
 • Špeciálneho zdravotníckého materiálu a náradia pre chirurgické oddelenie v sume 9 950,-€
 • Nechladenej stolovej centrifúgy Rotina 380 pre OKB v celkovej sume  5259,-€
 • Lôžka s príslušenstvom pre OAIM v sume 219,- Eur
 • Infúznej pumpy pre chirurgiu v sume 320,-Eur
 • Fototerapeutický prístroj pre novorodenecké oddelenie
 • Laparoskopický prístroj pre gyn.-pôr.oddelenie – splátka
 • 2ks digitálny Holter ekg rekorder pre kardiologickú ambulanciu
 • 1ks PC HP Elite 8100SFF i5-650 pre kardiologickú ambulanciu
 • 1ks LCD monitor Philips 243V pre kardiologickú ambulanciu
 • 1 ks NEURODYN 2ADv, elektroliečebný prístroj pre FRO
 • 1 ks Fyziopress, lymfodrenážny prístroj pre FRO

V uplynulom období naše občianske združenie pomohlo v nemocnici pri zakúpení:

 • EKG Holter Recorder na 24 hodinové sledovanie činnosti srdca u detí
 • Prístroj na skríningové vyšetrenie sluchu novorodencov pomocou otoakustických emisii
 • Diagnostický a terapeutický prístroj na očnú ambulanciu
 • Repasovaný prístroj RTG - MOBILETTE
 • 10 kusov mechanických postelí s príslušenstvom
 • Chirurgické kliešte
 • Monitor s príslušenstvom
 • Stavebné úpravy pri rekonštrukcii priestorov stomatologickej pohotovosti a stomatologickú prístrojovú súpravu
 • Automatický počítačový perimeter pre oftalmologickú ambulanciu
 • Transportný ventilátor pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Ochranné zástery proti RTG žiareniu
 • Inštrumentárium na uhlovo stabilné dláhy pre chirurgické oddelenie a rôzny špeciálny zdravotnícky materiál
 • Harmonický skalpel a prenosný dopler s príslušenstvom pre chirurgické oddelenie
 • Spirometer pre pľúcne oddelenie
 • Rôzny špeciálny zdravotnícky materiál pre novorodenecké oddelenie

Naši partneri